КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 7 березня 2006 р. N 131-р
                Київ

         Про затвердження плану заходів
         з реалізації Основних напрямів
         розвитку фондового ринку України
             на 2006-2010 роки


   1. Затвердити план заходів з реалізації Основних напрямів
розвитку фондового ринку України на 2006-2010 роки (далі - план
заходів), що додається.

   2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади разом з
Мінфіном та Мінекономіки передбачати починаючи з 2007 року під час
формування  проекту  Державного  бюджету України видатки для
виконання плану заходів.

   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання
плану заходів та кожного півріччя до 15 числа наступного місяця
надсилати інформацію про стан справ Державній комісії з цінних
паперів  та фондового ринку для її узагальнення та подання
Кабінетові Міністрів України до 25 числа зазначеного місяця.


   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ

   Інд. 34


                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 7 березня 2006 р. N 131-р

              ПЛАН ЗАХОДІВ
         з реалізації Основних напрямів
         розвитку фондового ринку України
             на 2006-2010 роки


------------------------------------------------------------------
|  | Найменування заходу |  Відповідальні за  |Строк вико- |
|  |            |    виконання    |нання, роки |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |   Удосконалення механізму захисту прав інвесторів    |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Супроводження у Верхов-|Державна комісія з цін-|постійно,  |
|  |ній Раді України проек-|них паперів та фондово-|до прийнят- |
|  |ту Закону України "Про |го ринку        |тя Закону  |
|  |акціонерні товариства" |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|2. |Підготовка законопроек-|            |      |
|  |тів стосовно:     |            |      |
|  |            |            |      |
|  |внесення змін до Зако-|Державна комісія з цін-|2007    |
|  |ну України "Про держав-|них паперів та фондово-|      |
|  |ну реєстрацію юридичних|го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |осіб та фізичних осіб -|економіки, Держпідприє-|      |
|  |підприємців" у частині |мництво, Мін'юст    |      |
|  |удосконалення механізму|            |      |
|  |державної реєстрації  |            |      |
|  |припинення акціонерних |            |      |
|  |товариств       |            |      |
|  |            |            |      |
|  |запровадження в акціо- |Державна комісія з цін-|-"-     |
|  |нерних товариствах по- |них паперів та фондово-|      |
|  |сади корпоративного  |го ринку, Фонд держав- |      |
|  |секретаря       |ного майна, Мінфін,  |      |
|  |            |Мінекономіки, Мін'юст |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|3. |Вирішення питання щодо |Державна комісія з цін-|2006    |
|  |можливості створення  |них паперів та фондово-|      |
|  |системи спеціалізованих|го ринку, Мін'юст   |      |
|  |судів для розгляду кор-|            |      |
|  |поративних спорів між |            |      |
|  |акціонерними товарист- |            |      |
|  |вами          |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|4. |Розроблення законопро- |Державна комісія з ре- |-"-     |
|  |екту про внесення змін |гулювання ринків фінан-|      |
|  |до деяких законів Укра-|сових послуг, Державна |      |
|  |їни щодо особливостей |комісія з цінних папе- |      |
|  |корпоративного управлі-|рів та фондового ринку,|      |
|  |ння у фінансових уста- |Мінфін, Мінекономіки, |      |
|  |новах, створених у фор |Мін'юст        |      |
|  |мі акціонерних товари- |            |      |
|  |ств          |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|5. |Розроблення нормативно-|Державна комісія з цін-|2006    |
|  |правового акта щодо  |них паперів та фондово-|      |
|  |призначення тимчасових |го ринку, Мін'юст   |      |
|  |керівників фондових  |            |      |
|  |бірж та інших установ |            |      |
|  |фондового ринку    |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|6. |Розроблення рекоменда- |Державна комісія з цін-|-"-     |
|  |цій щодо механізму   |них паперів та фондово-|      |
|  |впровадження в діяльні-|го ринку, Фонд держав- |      |
|  |сть акціонерних товари-|ного майна, Мінекономі-|      |
|  |ств загальноприйнятих |ки, Державна комісія з |      |
|  |міжнародних та націона-|регулювання ринків фі- |      |
|  |льних принципів корпо- |нансових послуг, Націо-|      |
|  |ративного управління  |нальний банк (за зго- |      |
|  |            |дою)          |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|7. |Внесення змін до:   |            |      |
|  |            |            |      |
|  |статутів акціонерних  |Фонд державного майна |2006-2007  |
|  |товариств, контрольний |            |      |
|  |пакет акцій яких нале- |            |      |
|  |жить державі, щодо   |            |      |
|  |впровадження національ-|            |      |
|  |них принципів корпора- |            |      |
|  |тивного управління   |            |      |
|  |            |            |      |
|  |зразкового статуту   |Державна комісія з цін-|-"-     |
|  |акціонерного товариства|них паперів та фондово-|      |
|  |щодо запровадження по- |го ринку        |      |
|  |сади корпоративного се-|            |      |
|  |кретаря та забезпечення|            |      |
|  |доступу акціонерівдо  |            |      |
|  |інформації про діяльні-|            |      |
|  |сть товариств     |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|8. |Проведення конференцій,|Державна комісія з цін-|2006-2010  |
|  |семінарів, засідань за |них паперів та фондово-|      |
|  |круглим столом з метою |го ринку, Фонд держав- |      |
|  |обговорення принципів |ного майна, Державна  |      |
|  |корпоративного управлі-|комісія з регулювання |      |
|  |ння в акціонерних това-|ринків фінансових пос- |      |
|  |риствах та механізму їх|луг,МОН, Мінекономіки, |      |
|  |впровадження      |Рада міністрів Автоном-|      |
|  |            |ної Республіки Крим,  |      |
|  |            |обласні, Київська і Се-|      |
|  |            |вастопольська міські  |      |
|  |            |держадміністрації   |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|9. |Розроблення рекоменда- |Фонд державного майна, |2006    |
|  |цій щодо забезпечення |Державна комісія з цін-|      |
|  |відповідності статутних|них паперів та фондово-|      |
|  |документів створюваних |го ринку, Мінекономіки |      |
|  |державних акціонерних |            |      |
|  |(холдингових) компаній |            |      |
|  |загальноприйнятим між- |            |      |
|  |народним та національ- |            |      |
|  |ним принципам корпора- |            |      |
|  |тивного управління   |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|10.|Залучення фінансових  |Мінекономіки, Мінфін, |2006-2010  |
|  |ресурсів та міжнародної|Державна комісія з цін-|      |
|  |технічної допомоги від |них паперів та фондово-|      |
|  |країн-донорів та міжна-|го ринку, Фонд держав- |      |
|  |родних фінансових орга-|ного майна, Державна  |      |
|  |нізацій з метою поліп- |комісія з регулювання |      |
|  |шення корпоративного  |ринків фінансових пос- |      |
|  |управління в акціонер- |луг          |      |
|  |них товариствах    |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|11.|Внесення змін до Держа-|            |      |
|  |вного класифікатора  |            |      |
|  |України ДК-003-95   |            |      |
|  |( v0257217-95,     |            |      |
|  |va257217-95,      |            |      |
|  |vd257217-95 ) в частині|            |      |
|  |відображення кваліфіка-|            |      |
|  |ційних характеристик: |            |      |
|  |            |            |      |
|  |посади корпоративного |Державна комісія з цін-|2007    |
|  |секретаря в акціонерних|них паперів та фондово-|      |
|  |товариствах      |го ринку, Мінпраці   |      |
|  |            |            |      |
|  |керівних посад у компа-|     -"-     |2006    |
|  |ніях, що провадять ді- |            |      |
|  |яльність з управління |            |      |
|  |активами інститутів  |            |      |
|  |спільного інвестування |            |      |
|  |та недержавних пенсій- |            |      |
|  |них фондів       |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|12.|Узагальнення та пошире-|Державна комісія з цін-|2006-2010  |
|  |ння позитивної практики|них паперів та фондово-|      |
|  |впровадження загально- |го ринку, Фонд держав- |      |
|  |прийнятих міжнародних |ного майна, Держкомте- |      |
|  |та національних принци-|лерадіо        |      |
|  |пів корпоративного   |            |      |
|  |управління в діяльності|            |      |
|  |акціонерних товариств |            |      |
|  |шляхом проведення спе- |            |      |
|  |ціальних конкурсів та |            |      |
|  |висвітлення цих питань |            |      |
|  |у засобах масової інфо-|            |      |
|  |рмації         |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|13.|Розроблення типового  |Державна комісія з цін-|2006    |
|  |положення про корпора- |них паперів та фондово-|      |
|  |тивне управління в   |го ринку        |      |
|  |акціонерних товариствах|            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|14.|Сприяння прийняттю   |Фонд державного майна, |2006-2010  |
|  |акціонерними товарист- |Державна комісія з цін-|      |
|  |вами, у статутних фон- |них паперів та фондово-|      |
|  |дах яких є державна ча-|го ринку, Мінпромполі- |      |
|  |стка, і товариствами, |тики          |      |
|  |які мають стратегічне |            |      |
|  |значення для економіки |            |      |
|  |і безпеки держави, ко- |            |      |
|  |дексів корпоративного |            |      |
|  |управління       |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|15.|Встановлення вимог до |Державна комісія з цін-|2007    |
|  |розкриття інформації  |них паперів та фондово-|      |
|  |акціонерними товарист- |го ринку, Мін'юст   |      |
|  |вами про стан справ з |            |      |
|  |корпоративного управлі-|            |      |
|  |ння          |            |      |
|  |            |            |      |
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|16.|Проведення аналізу фі- |Фонд державного майна, |2006-2010  |
|  |нансово-господарської |Мінекономіки, Державна |      |
|  |діяльності акціонерних |комісія з цінних папе- |      |
|  |товариств, контрольний |рів та фондового ринку |      |
|  |пакет акцій яких нале- |            |      |
|  |жить державі, щодо за- |            |      |
|  |безпечення прибутковос-|            |      |
|  |ті та реалізації диві- |            |      |
|  |дендної політики    |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|17.|Розроблення методичних |Державна комісія з цін-|2008    |
|  |рекомендацій щодо впро-|них паперів та фондово-|      |
|  |вадження механізму оці-|го ринку, Фонд держав- |      |
|  |нки ефективності управ-|ного майна, Мінекономі-|      |
|  |ління акціонерними то- |ки           |      |
|  |вариствами за показни- |            |      |
|  |ками їх капіталізації |            |      |
|  |на фондових біржах   |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|18.|Підготовка пропозицій |Фонд державного майна |2008    |
|  |щодо впровадження меха-|            |      |
|  |нізму здійснення вина- |            |      |
|  |городи членів правлінь |            |      |
|  |акціонерних товариств, |            |      |
|  |контрольний пакет акцій|            |      |
|  |яких належить державі, |            |      |
|  |залежно від показників |            |      |
|  |капіталізації товариств|            |      |
|  |на фондових біржах   |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|19.|Затвердження плану під-|Державна комісія з цін-|2006    |
|  |готовки та видання нау-|них паперів та фондово-|      |
|  |ково-методичних посіб- |го ринку, МОН, Фонд де-|      |
|  |ників з питань корпора-|ржавного майна     |      |
|  |тивного управління в  |            |      |
|  |акціонерних товариствах|            |      |
|  |та захисту прав акціо- |            |      |
|  |нерів         |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|20.|Сприяння створенню гро-|Державна комісія з цін-|2006-2010  |
|  |мадських організацій  |них паперів та фондово-|      |
|  |міноритарними акціоне- |го ринку, Фонд держав- |      |
|  |рами та надання їм не-|            |      |
|  |обхідної консультацій- |            |      |
|  |ної допомоги з метою  |            |      |
|  |захисту прав      |            |      |
|----------------------------------------------------------------|
|     Розвиток інструментів ринку цінних паперів      |
|----------------------------------------------------------------|
|21.|Супроводження у Верхов-|Державна комісія з цін-|постійно,  |
|  |ній Раді України проек-|них паперів та фондово-|до прийнят- |
|  |тів Законів України  |го ринку        |тя Законів |
|  |"Про цінні папери та  |            |      |
|  |фондовий ринок" і "Про |            |      |
|  |похідні (деривативи)" |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|22.|Підготовка законопроек-|Державна комісія з цін-|квітень 2006|
|  |ту про запровадження  |них паперів та фондово-|      |
|  |системи рейтингування |го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |суб'єктів господарюван-|економіки, Державна ко-|      |
|  |ня та інструментів фон-|місія з регулювання ри-|      |
|  |дового ринку      |нків фінансових послуг,|      |
|  |            |Мін'юст, Національний |      |
|  |            |банк (за згодою)    |      |
|  |            |            |      |
|  |            |            |      |
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|23.|Проведення щорічних ко-|Державна комісія з цін-|2006-2010  |
|  |нференцій з питань за- |них паперів та фондово-|      |
|  |лучення інвестицій че- |го ринку, Мінфін, Рада |      |
|  |рез інструменти фондо- |міністрів Автономної  |      |
|  |вого ринку       |Республіки Крим, облас-|      |
|  |            |ні, Київська і Севасто-|      |
|  |            |польська міські Держад-|      |
|  |            |міністрації      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|Зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів |
|на фондових біржах та в інших організаторів торгівлі цінними па-|
|перами                             |
|----------------------------------------------------------------|
|24.|Супроводження у Верхо- |Державна комісія з цін-|постійно, до|
|  |вній Раді України прое-|них паперів та фондово-|прийняття  |
|  |кту Закону України "Про|го ринку        |Закону   |
|  |внесення змін до деяких|            |      |
|  |законів України" (реєс-|            |      |
|  |траційний номер 2247) у|            |      |
|  |частині зосередження  |            |      |
|  |укладення договорів з |            |      |
|  |цінними паперами на фо-|            |      |
|  |ндових біржах та в ін- |            |      |
|  |ших організаторів тор- |            |      |
|  |гівлі цінними паперами |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|25.|Підготовка пропозицій |Державна комісія з цін-|2007    |
|  |щодо внесення змін до |них паперів та фондово-|      |
|  |деяких законодавчих ак-|го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |тів у частині оподатку-|економіки, Мін'юст   |      |
|  |вання операцій з купів-|            |      |
|  |лі-продажу цінних папе-|            |      |
|  |рів з метою стимулюван-|            |      |
|  |ня здійснення таких  |            |      |
|  |операцій на фондових  |            |      |
|  |біржах та в інших орга-|            |      |
|  |нізаторів торгівлі цін-|            |      |
|  |ними паперами     |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|26.|Розроблення та затверд-|Державна комісія з цін-|2006    |
|  |ження вимог щодо міні- |них паперів та фондово-|      |
|  |мального обсягу торгів |го ринку        |      |
|  |цінними паперами на фо-|            |      |
|  |ндових біржах та в ін- |            |      |
|  |ших організаторів тор- |            |      |
|  |гівлі цінними паперами |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|27.|Приведення у відповід- |            |      |
|  |ність з директивами ЄС:|            |      |
|  |            |            |      |
|  |законодавства в частині|Державна комісія з цін-|2007    |
|  |створення та функціону-|них паперів та фондово-|      |
|  |вання організаторів то-|го ринку, Мін'юст   |      |
|  |ргівлі цінними паперами|            |      |
|  |            |            |      |
|  |нормативно-правових ак-|Державна комісія з ці- |2006    |
|  |тів з питань функціону-|нних паперів та фондо- |      |
|  |вання фондових бірж і |вого ринку       |      |
|  |торговельно-інформацій-|            |      |
|  |них систем       |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|28.|Сприяння створенню кон-|Державна комісія з цін-|2006-2008  |
|  |солідованої біржової  |них паперів та фондово-|      |
|  |системи на ринку цінних|го ринку, Мінекономіки,|      |
|  |паперів та впровадженню|Мін'юст, Національний |      |
|  |єдиних стандартів ді- |депозитарій, Національ-|      |
|  |яльності організаторів |ний банк (за згодою)  |      |
|  |торгівлі цінними папе- |            |      |
|  |рами          |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|29.|Опублікування в офіцій-|     Мін'юст    |2006-2007  |
|  |них друкованих виданнях|            |      |
|  |перекладів текстів   |            |      |
|  |aquis communateire з  |            |      |
|  |питань регулювання фі- |            |      |
|  |нансового ринку, діяль-|            |      |
|  |ності акціонерних ком- |            |      |
|  |паній та корпоративного|            |      |
|  |управління       |            |      |
|  |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------|
|     Удосконалення Національної депозитарної системи    |
|----------------------------------------------------------------|
|30.|Супроводження у Верхов-|Державна комісія з цін-|постійно, до|
|  |ній Раді України проек-|них паперів та фондово-|прийняття  |
|  |ту Закону України "Про |го ринку        |Закону   |
|  |систему депозитарного |            |      |
|  |обліку в Україні"   |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|31.|Підготовка законопрое- |Державна комісія з цін-|2006    |
|  |кту про внесення змін |них паперів та фондово-|      |
|  |до Закону України "Про |го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |засади державної регу-|економіки, Державна ко-|      |
|  |ляторної політики в  |місія з регулювання ри-|      |
|  |сфері господарської ді-|нків фінансових послуг,|      |
|  |яльності" (у частині  |Мін'юст, Держпідприєм- |      |
|  |непоширення дії цього |ництво, Національний  |      |
|  |Закону на ринки фінан- |банк (за згодою)    |      |
|  |сових послуг)     |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|32.|Розроблення та затверд-|Державна комісія з цін-|2006-2007  |
|  |ження нормативно-право-|них паперів та фондово-|      |
|  |встановлення електрон- |го ринку, Національний |      |
|  |ного документообігу між|депозитарій      |      |
|  |учасниками Національної|            |      |
|  |депозитарної системи  |            |      |
|  |відповідно до міжнарод-|            |      |
|  |них стандартів ISO   |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|33.|Сприяння створенню цен-|Державна комісія з цін-|після прий- |
|  |трального депозитарію |них паперів та фондово-|няття Закону|
|  |цінних паперів на осно-|го ринку, Мінфін,   |України "Про|
|  |ві Національного депо- |Мін'юст, Національний |систему де- |
|  |зитарію        |депозитарій, Національ-|позитарного |
|  |            |ний банк (за згодою)  |обліку в  |
|  |            |            |Україні"  |
|  |            |            |      |
|  |            |            |      |
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|34.|Розроблення та затверд-|            |      |
|  |ження нормативно-право-|            |      |
|  |вих актів з питань:  |            |      |
|  |            |            |      |
|  |обов'язкового зберіган-|Державна комісія з цін-|2006    |
|  |ня копій реєстрів влас-|них паперів та фондово-|      |
|  |ників іменних цінних  |го ринку, Національний |      |
|  |паперів у Національному|депозитарій      |      |
|  |депозитарії      |            |      |
|  |            |            |      |
|  |визначення єдиних пра- |     -"-     |2006-2007  |
|  |вил та технологічних  |            |      |
|  |процедур обліку цінних |            |      |
|  |паперів        |            |      |
|  |            |            |      |
|  |запобігання веденню по-|Державна комісія з цін-|2006    |
|  |двійних реєстрів влас- |них паперів та фондово-|      |
|  |ників іменних цінних  |го ринку, Мін'юст, Де- |      |
|  |паперів, захисту корпо-|ржпідприємництво    |      |
|  |ративних прав акціоне- |            |      |
|  |рів у системі обліку та|            |      |
|  |обігу цінних паперів і |            |      |
|  |похідних (деривативів) |            |      |
|----------------------------------------------------------------|
| Удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних   |
| паперів                            |
|----------------------------------------------------------------|
|35.|Підготовка законопрое- |            |      |
|  |кту щодо запровадження |            |      |
|  |адміністративної та  |            |      |
|  |кримінальної відпові- |            |      |
|  |дальності за:     |            |      |
|  |            |            |      |
|  |використання інсайде- |Державна комісія з цін-|протягом ро-|
|  |рської інформації та  |них паперів та фондово-|ку після на-|
|  |маніпулювання цінами  |го ринку, Мінфін, Мін- |брання чин- |
|  |під час здійснення   |економіки, Мін'юст   |ності Зако- |
|  |операцій з цінними па- |            |ном України |
|  |перами         |            |"Про цінні |
|  |            |            |папери та  |
|  |            |            |фондовий ри-|
|  |            |            |нок"    |
|  |            |            |      |
|  |створення перешкод у  |     -"-     |-"-     |
|  |доступі до інформації |            |      |
|  |про емітентів цінних  |            |      |
|  |паперів, професійних  |            |      |
|  |учасників ринку цінних |            |      |
|  |паперів та/або спотво- |            |      |
|  |рення такої інформації |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|36.|Проведення аналізу від-|Державна комісія з цін-|2006    |
|  |повідності системи роз-|них паперів та фондово-|      |
|  |криття інформації на  |го ринку, Національний |      |
|  |ринку цінних паперів  |депозитарій      |      |
|  |міжнародним стандартам |            |      |
|  |(IOSCO)        |            |      |
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|37.|Розроблення Державної |Державна комісія з цін-|2007    |
|  |програми удосконалення |них паперів та фондово-|      |
|  |системи розкриття інфо-|го ринку, Національний |      |
|  |рмації на фондовому ри-|депозитарій      |      |
|  |нку на засадах вільно- |            |      |
|  |го, оперативного, безо-|            |      |
|  |платного доступу інвес-|            |      |
|  |торів до інформації про|            |      |
|  |емітентів цінних папе- |            |      |
|  |рів та професійних уча-|            |      |
|  |сників фондового ринку |            |      |
|----------------------------------------------------------------|
|       Розвиток інвестиційної інфраструктури       |
|----------------------------------------------------------------|
|38.|Підготовка законопрое- |            |      |
|  |ктів з питань:     |            |      |
|  |            |            |      |
|  |посилення вимог до ком-|Державна комісія з цін-|-"-     |
|  |паній з управління   |них паперів та фондово-|      |
|  |активами недержавних  |го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |пенсійних фондів у час-|економіки, Державна ко-|      |
|  |тині визначення розміру|місія з регулювання ри-|      |
|  |статутного та власного |нків фінансових послуг,|      |
|  |капіталу        |Мінпраці, Мін'юст, На- |      |
|  |            |ціональний банк (за  |      |
|  |            |згодою)        |      |
|  |            |            |      |
|  |розширення переліку фі-|Державна комісія з цін-|2008    |
|  |нансових інструментів |них паперів та фондово-|      |
|  |для інвестування акти- |го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |вів недержавних пенсій-|економіки, Державна ко-|      |
|  |них фондів       |місія з регулювання ри-|      |
|  |            |нків фінансових послуг,|      |
|  |            |Мінпраці, Мін'юст, На- |      |
|  |            |ціональний банк (за  |      |
|  |            |згодою)        |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|39.|Підготовка пропозицій |Державна комісія з цін-|2007    |
|  |щодо створення фонду  |них паперів та фондово-|      |
|  |гарантування інвестицій|го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |з метою приведення за- |економіки, Державна ко-|      |
|  |конодавства України у |місія з регулювання ри-|      |
|  |цій сфері у відповідні-|нків фінансових послуг,|      |
|  |сть із законодавством |Мін'юст, Національний |      |
|  |ЄС           |банк (за згодою)    |      |
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|40.|Удосконалення порядку |Державна комісія з цін-|2006    |
|  |ведення бухгалтерського|них паперів та фондово-|      |
|  |обліку в інститутах  |го ринку, Мінфін    |      |
|  |спільного інвестування |            |      |
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+-----------------------+------------|
|41.|Підготовка пропозицій |Державна комісія з цін-|2006    |
|  |щодо спрощення системи |них паперів та фондово-|      |
|  |придбання коштів в іно-|го ринку, Мінфін, Мін- |      |
|  |земній валюті пенсійни-|економіки, Державна ко-|      |
|  |ми фондами та інститу- |місія з регулювання ри-|      |
|  |тами спільного інвесту-|нків фінансових послуг,|      |
|  |вання         |Мін'юст, Мінпраці, На- |      |
|  |            |ціональний банк (за  |      |
|  |            |згодою)        |      |
------------------------------------------------------------------