У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

    Про заходи щодо розвитку корпоративного управління
          в акціонерних товариствах


   З метою забезпечення належних умов функціонування акціонерних
товариств, підвищення ефективності їх  діяльності,  залучення
інвестицій в економіку України 

п о с т а н о в л я ю

:

   1. Визнати за необхідне дальше вдосконалення правових засад
корпоративного управління в акціонерних товариствах,  яке  б
забезпечило: 

   1) ефективний захист прав та законних інтересів акціонерів
через:

   забезпечення можливості представництва дрібних акціонерів у
спостережній раді акціонерного товариства шляхом запровадження
процедури кумулятивного голосування під час формування цієї ради;

   установлення особливостей укладання товариством угод, які
можуть суттєво вплинути на фінансовий стан товариства, а також
недопущення укладання угод, які суперечать інтересам товариства;

   урегулювання порядку придбання товариством власних акцій, у
тому числі визначення випадків обов'язкового викупу товариством у
акціонера належних йому акцій товариства за ринковими цінами;

   забезпечення захисту прав акціонерів та кредиторів товариства
в процесі реорганізації товариства;

   запровадження обов'язкового повідомлення особою про намір
придбати контрольний пакет акцій відповідного товариства  та
визначення порядку такого повідомлення;

   установлення адміністративної відповідальності посадових осіб
товариства за порушення прав акціонерів;

   забезпечення участі акціонерів у процесі провадження справ
про банкрутство товариства;

   удосконалення процедури підготовки та проведення загальних
зборів акціонерів;

   удосконалення системи  внутрішнього  контролю  з  метою
додержання інтересів акціонерів та товариства в процесі діяльності
товариства;

   запровадження системи моніторингу порушень прав акціонерів;

   посилення державного контролю за додержанням акціонерними
товариствами та професійними учасниками фондового ринку прав
акціонерів;

   2) удосконалення системи надання,  змісту  та  структури
інформації про діяльність акціонерного товариства через:

   визначення обов'язкового  обсягу  та  способів  розкриття
інформації;

   забезпечення рівного та не пов'язаного зі значними витратами
доступу до інформації;

   забезпечення повноти  та  достовірності  інформації,  що
надається;

   установлення оптимальних строків оприлюднення інформації;

   урегулювання питань, пов'язаних з використанням інсайдерської
інформації;

   3) врегулювання відносин між органами управління акціонерного
товариства з чітким визначенням компетенції кожного з них, у тому
числі через:

   розширення кола  повноважень,  що  належать до виключної
компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані
іншим органам управління;

   дальше утвердження спостережної ради як органу управління
товариством, який представляє та здійснює  захист  інтересів
акціонерів;

   визначення порядку делегування окремих повноважень загальних
зборів акціонерів іншим органам управління;

   4) впровадження загальновизнаних цивілізованих, доброчесних
норм  ділових  відносин  у процесі здійснення корпоративного
управління.

   2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2002 року:

   підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти, спрямовані на врегулювання питань, передбачених у
статті 1 цього Указу;

   вирішити питання щодо створення Координаційної ради з питань
корпоративного управління в акціонерних товариствах, основними
завданнями якої визначити підготовку пропозицій щодо формування
єдиної державної політики у сфері корпоративного управління в
акціонерних товариствах;

   затвердити заходи щодо реалізації положень цього Указу та
передбачити в установленому порядку кошти на їх фінансування.

   3. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Фонду державного майна України, Антимонопольному комітету України
та правоохоронним органам посилити взаємодію з метою запобігання
та припинення порушень прав акціонерів.

   4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
забезпечити розроблення та запровадження національних принципів
(кодексу) корпоративного управління в акціонерних товариствах.

   5. Рекомендувати  Верховному  Суду  України,   Вищому
господарському  суду  України  узагальнювати  судову практику
застосування законодавства з питань корпоративного управління в
акціонерних товариствах.


 Президент України                     Л.КУЧМА

 м. Київ, 21 березня 2002 року
     N 280/2002